Introductie

Eind jaren ‘70 van de vorige eeuw zijn in het kader van geldelijke regelingen voor gesubsidieerde woningbouw (premie A, B en C) garantie- en waarborgregelingen ontwikkeld waarmee aan de koper/ opdrachtgever financiële- en technische zekerheid werd verschaft ingeval van niet-nakoming door de contractpartij (bouwbedrijf, aannemer, projectontwikkelaar, e.d.). De desbetreffende certificering werd ontwikkeld en aangeboden met het doel om -als non-profit organisatie- de kwaliteit van woningen te verbeteren en daartoe waarborgen te verschaffen.

In de MG-circulaire 81-18 d.d. 29 april 1981 van het Ministerie (destijds Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) is omschreven aan welke eisen een garantiecertificaat moest voldoen, met name aandacht voor technische garanties en uitsluitingen. Daarnaast werden er  voorwaarden gesteld aan de zgn. waarborgende derde (= bouwgarantiefonds) en is voor de ‘bouwer/ ontwikkelaar’ gekozen voor de term ‘risicodragende aanbieder’, dé contractpartij (verkoper) in de richting voor de consument met verantwoordelijkheid voor de volledige uitvoering van de koop-/ aannemingsovereenkomst en alle daarmee verbonden verplichtingen, b.v. honoraria architect, adviseurs, e.d. Intentie van de wetgever was de, één-loketfunctie voor de consument, met nadrukkelijk de verplichting voor de zgn. erkende waarborgende derde een vraagbaak te zijn, zowel voor de bouwer als ook de consument.

De regeling van de Stichting (SGWN- garantie) in Lochem is in 1985 met een VROM- erkenning beloond. Tezamen met de destijds (vrijwel) identieke regelgeving van de Stichting Garantie Instituut Woningbouw (GIW- garantie) waren deze garantie-instellingen jarenlang met deze VROM- erkenning actief. Beide organisaties zijn -na de intrekking van het Besluit Woninggebonden Subsidies- in 1993 verdergegaan als private instellingen, waarbij de Stichting GIW voor de uitvoering van haar regeling samenwerking is aangegaan met de Stichting Woningborg en de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen.

De Stichting GIW heeft haar activiteiten medio 2007 beëindigd en overgedragen aan marktpartijen. De Stichting in Lochem opereert -binnen de huidige wet- en regelgeving – als een allround ‘bouwgarantiefonds’ met een breed scala aan dienstverlenende activiteiten.

Doelen van De Garantiewaarborg

De Stichting stelt zich ten doel:

Goede Kwaliteit Bevorderen

Een goede kwaliteit te bevorderen van nieuw te realiseren bouwprojecten- verbouwingen en aanpassing daaronder begrepen- en daartoe risicomanagement uit te voeren, waarborgen te doen of laten verschaffen en daarbij voorzieningen te treffen.

Vertrouwen Bevorderen

Het vertrouwen bevorderen van een ieder die bij de realisatie van een bouwproject betrokken is.

Modelovereenkomsten en Standaardvoorwaarden

Een goede kwaliteit van het ‘bouwcontract’ na te streven, o.a. door aan partijen modelovereenkomsten en standaardvoorwaarden beschikbar te stellen waarmee garantie- en waarborgregelingen (al dan niet met zelfstandige zekerheidstelling) op het ‘bouwcontract’ van toepassing worden verklaard.

Evaluatie Regelgeving VROM

In de loop der tijd is het ‘oer model’ van de garantieregeling -destijds gebaseerd op de regelgeving van VROM- omgedoopt in ‘garantie- en waarborgregeling’ en werd het garantiecertificaat, een ‘garantie- en waarborgcertificaat’. De ondernemer (de bouwer, aannemer, projectontwikkelaar, etc.) is degene die vanuit het certificaat de garantie verstrekt en daarop direct kan worden aangesproken. Aansluitend wordt vanuit het certificaat door de Stichting een waarborg voor de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer uit de koop-/aannemingsovereenkomst verstrekt.

Naast de basisregeling voor eengezinswoningen zijn er meerdere regelingen ontwikkeld, b.v. appartementen, utiliteitsgebouwen, verbouwingen en bouwcomponenten. De regelingen zijn voor meerdere toepassingsgebieden geschikt.

De Garantiewaarborg in het stelsel van de WKB

Wet Kwaliteitsborging in de Bouw

Op 1 januari 2024 wordt de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) ingevoerd. Al enige jaren geleden heeft de Stichting het initiatief genomen om de jarenlange kennis en ervaring op het gebied van plantoetsing en steekproefsgewijze bouwplaatscontrole om te zetten naar een wettelijk toegelaten instrument voor kwaliteitsborging. Een instrument dat de mogelijkheden biedt om kwaliteitsborgers te erkennen die voldoen aan wettelijk gestelde eisen qua opleiding en met toepassing van het instrument (= beoordelingsmethodiek) de plantoetsing en controle tijdens de bouw van het bevoegd gezag overnemen en bij het gereedkomen van het bouwwerk een verklaring afgeven dat: er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het gerede bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving.

Op 14 oktober 2022 is het Instrument Kwaliteitsborging Garantiewaarborg (KGW) door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) tot het wettelijke Stelsel van Kwaliteitsborging conform de Wkb toegelaten. De toelating van het instrument en een overzicht van de door KGW erkende kwaliteitsborgers is te vinden op www.tlokb.nl en www.instrument-kgw.nl.

Scroll naar boven