Dienstverlening

Introductie Garantie- en Waarborgregelingen

De huidige regeling is niet meer te vergelijken met het ‘oer model’ dat destijds door VROM is geëntameerd. Bij voortduring is de regelgeving verfrist, aan nieuwe BW- wetgeving aangepast en werd een opleveringswaarborg geïntroduceerd. Er zijn meerdere regelingen geschreven: appartementen, utiliteitsgebouwen, verbouwingen en bouwcomponenten, evenzo geschikt voor meerdere toepassingsgebieden. Door het voldoen aan een Reglement van inschrijving wordt een ‘bouwer’ een deelnemer die verplicht is om als zgn. risicodragende aanbieder de modelovereenkomsten en voorwaarden van De Garantiewaarborg te hanteren.

Een dergelijk bouwcontract met de koper/ opdrachtgever, is de voorwaarde voor de certificering en de nakoming van verplichtingen jegens de consument. De gehele systematiek is gebaseerd op audits/ monitoring van de bouwer/ ontwikkelaar, en een risicoanalyse alvorens deze deelnemer logo en keurmerk van De Garantiewaarborg kan/mag hanteren bij de promotie van het bouwplan.

Het gaat hierom om eisen van kredietwaardigheid, vakbekwaamheid en deskundigheid, maar voorwaarde is ook het optreden als allround bouwbedrijf en/ of ontwikkelaar in één-éen verkeer met een koper/ opdrachtgever.

Dienstverlening

Voor Bouwers en Opdrachtgevers

De Stichting richt zich met haar activiteiten primair op de ondernemer, als zgn. risicodragende aanbieder. Daartoe is een Reglement van inschrijving opgesteld, met daarin opgenomen acceptatievoorwaarden voor een aspirant deelnemer in het ‘fonds’. Deze moet voldoen aan eisen m.b.t. vakbekwaamheid, deskundigheid en financiële gegoedheid, waarbij het laatstgenoemde aspect mede wordt beschouwd in relatie naar het te certificeren bouwwerk/ bouwproject. De Stichting werkt met jaarcontracten, met voor de ondernemer de verplichting om alle woningen- die als zgn. risicodragende aanbieder naar de markt worden gebracht- onder de regelgeving te brengen. Optioneel bestaat er de mogelijkheid om ook enkelvoudige projecten van certificering te voorzien.

Als aan deze eisen kan worden voldoen is de ondernemer gerechtigd tot het hanteren van het ‘logo en keurmerk’ als ondernemer die kan bouwen met een allesomvattende waarborg, met recht een ‘Fundament om op te bouwen!’

Onze dienstverlening omvat verder, advisering, plantoetsing, regres op borgstellingen, zekerheidsstelling en contragaranties, opleveringsprocedure, geschillenregeling, e.d. De ondernemer verplicht zich tot het hanteren van model (koop)-/ aannemingsovereenkomsten, algemene voorwaarden en daarbij de garantie- en waarborgregeling op het te realiseren bouwwerk van toepassing te verklaren.

Systematiek

De systematiek waaronder de Stichting haar dienstverlening verricht is gebaseerd op het Reglement van inschrijving en omvat tal van financiële- en technische screenings alvorens toetreding als deelnemer in het ‘fonds’ mogelijk is. Audits worden jaarlijks geüpdatet waarbij afspraken over aantal en aard van de te certificeren bouwwerken worden vastgelegd en tegen welke condities, contra-garanties en aanvullende zekerheden deze projecten geaccepteerd kunnen worden.

1

Controle en Calculaties

Controle van bouw- en constructietekeningen op de wettelijke bouwregelgeving, de calculatie (bouwkosten), de technische- en financiële haalbaarheid en de accordering van betalingstermijnen naar productie onderhanden werk.

2

Planacceptatie

Hierna volgt - ten bewijze van de certificering - een planacceptatie.

3

Garantie- en Waarborgregeling in de Aannemingsovereenkomst

De garantie- en waarborgregeling wordt opgenomen in de aannemingsovereenkomst. Ook wordt er een kopie van het bouwcontract door de aannemer aan de Stichting toegezonden.

4

Garantie- en Waarborgcertificaat

Indien voldaan is aan de contra-garanties ontvangt de opdrachtgever (onder afschrift aan de aannemer) van de Stichting een garantie- en waarborgcertificaat.

Certificaat

Met dit certificaat verklaart de Stichting namens de aannemer dat er meer (en met name genoemde) technische garanties gelden (boven BW) en wordt door de Stichting zekerheidstelling verleend voor de nakoming van verplichtingen uit de aannemingsovereenkomst.

Het zekerheidsaspect dat door de Stichting middels het certificaat -in de vorm van een financiële waarborg- aan de opdrachtgever wordt verstrekt wordt volledig geëlimineerd door de eis van een positief onderhanden werk, dan wel middels contragarantie van of namens de aannemer in de vorm van een bankgarantie/ borgtocht. Het technische zekerheidsaspect wordt ontleend aan een eigen behoud als risicodragend vermogen aangevuld met een excedent- risicoverzekering.

Verantwoordelijkheid

Primair is en blijft de aannemer altijd de eerstverantwoordelijke die door de opdrachtgever dient te worden aangesproken. Secundair kan door de opdrachtgever -in alle gevallen dat de aannemer niet of dreigt niet te presteren – een beroep op de waarborg van de Stichting worden gedaan. De waarborg fungeert als een ‘vangnet’ met eigen voorwaarden, termijnen en uitsluitingen. Het is dus geen voorzetting van de aannemingsovereenkomst! In het geval van niet (meer kunnen) presteren van de aannemer treedt de Stichting als lasthebber van de opdrachtgever op en zal zorgdragen voor realisatie van het bouwwerk dan wel herstel van in arbitrage toegewezen garantiegebreken.

Welke Garanties en Waarborgen Worden er Verstrekt?

De opdrachtgever van een bouwwerk ontvangt van de Stichting een garantie- en waarborgcertificaat waarin de ondernemer de uitbreiding van de garantieaansprakelijkheid boven de wettelijke verplichtingen uit het Burgerlijk Wetboek aanvaardt en zich in de uitvoering van de bouwopdracht zal richten naar de bepalingen uit de toepasselijke garantie- en waarborgregeling.

Het certificaat omvat (met inachtneming van de toepasselijke garantie- en waarborgregeling) de waarborg voor de nakoming van:

De Bouwverplichting

Het Opleveringswerk

De Garantieaansprakelijkheid

De financiële waarborgen zijn in hoogte beperkt tot de van de ondernemer verkregen contra-garantie en de technische waarborgen zijn gebaseerd op ervaringscijfers en rekenkundige aannamen.

Garantietermijnen voor onderdelen van het bouwwerk zijn beperkt in termijn, b.v. 3 mnd., 6 mnd., 1 jr., 5 jr. en 10 jaar. Ook kent de regeling uitsluitingen van garantieaansprakelijkheid en een beperkt eigen risico voor de opdrachtgever/ eigenaar van het bouwwerk.

Scroll naar boven